Polityka prywatności

1. Informacje o ochronie danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej deklaracji ochrony danych, która została zamieszczona pod tą kopią.

Dane zbierane na naszej stronie internetowej

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie (tj. „Administrator”)?


Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, której dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje ogólne i obowiązkowe informacje” na tej stronie.


Jakie dane zbieramy?


Zbieramy Twoje dane w wyniku dzielenia się z nami Twoimi danymi. Może to być na przykład informacja wprowadzona do naszego formularza kontaktowego.


Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te obejmują głównie informacje techniczne (np. Przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Te informacje są rejestrowane automatycznie, gdy uzyskasz dostęp do naszej strony internetowej.


Do jakich celów używamy Twoich danych?


Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.


Jakie mam prawa, jeśli chodzi o Moje Dane?


Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienia. Masz również prawo zażądać, aby Twoje dane zostały poprawione, zablokowane lub usunięte. Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje ogólne i obowiązkowe informacje” na tej stronie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorującej.


Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w deklaracji ochrony danych w sekcji „Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania”.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Administratorzy tej strony i jej stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją ochrony danych.


Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja ochrony danych wyjaśnia, które dane gromadzimy, jak również cele, do których używamy tych danych. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu gromadzone są informacje.


Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. Przez komunikację e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „Administratorem” w GDPR)

Administratorem twoich danych na tej stronie jest:


[nazwa i adres strony odpowiedzialnej]


Telefon: [numer telefonu strony odpowiedzialnej]
E-mail: [adres e-mail strony odpowiedzialnej]


Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. Imiona, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również cofnąć zgodę, którą już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miały miejsce przed unieważnieniem.

Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 GDPR)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 Sekcja. 1 litera. e lub f GDPR, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie przyczyn wynikających z twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Aby ustalić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszą deklaracją ochrony danych. Jeśli zarejestrujesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, na które masz wpływ, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić nieodpartą ochronę godną podstaw do przetwarzania Twoich danych, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub czy cel przetwarzania jest roszczeniem, wykonywaniem lub obroną uprawnień prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 pkt 1 GDPR).


Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, których to dotyczy, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, twoje dane osobowe nie będą już dłużej wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 rozdz. 2 GDPR).

Prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorczej

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do rejestrowania skargi w agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj utrzymują swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazywali wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu wypełnienia umowy, które zostaną przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli powinieneś zażądać bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o blokowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych

W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Możesz również mieć prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje ogólne i informacje obowiązkowe”.

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo żądać wprowadzenia ograniczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje ogólne i informacje obowiązkowe”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich likwidacji.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 Sekcja. 1 GDPR, twoje prawa i nasze prawa będą musiały być wzajemnie ważone. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego przytoczonych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony korzystają z tzw. Plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej witryny bardziej przyjaznej dla użytkownika, skuteczniejszej i bezpieczniejszej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.


Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.


Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że będziesz powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie zostaną umieszczone i aby umożliwić Ci akceptowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wyłączenie akceptacji plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie i aktywowanie automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.


Pliki cookie wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których chcesz użyć (np. Funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. Sekcja 6. 1 litera. f GDPR. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany dostęp do usług operatora. Jeśli inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one omówione oddzielnie w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Pliki logów serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka automatycznie nam komunikuje. Informacje obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera dostępu
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.


Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f PKBR. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionym błędów obrazowaniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam pytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie dane kontaktowe w nim zawarte zostaną przez nas zapisane w celu rozpatrzenia Twojego zapytania, a w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.


W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 pkt 1 lit. a GDPR). Masz prawo do odwołania w dowolnym momencie każdej udzielonej nam zgody. Aby to zrobić, wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miały miejsce przed unieważnieniem.


Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają z nami do czasu, aż poprosisz nas o usunięcie danych, cofnięcie zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. Po zawarciu umowy nasza odpowiedź na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności okresów przechowywania.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Wykorzystamy dane, które wprowadzasz tylko w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której jesteś zarejestrowany. Wymagane informacje, których zażądamy w momencie rejestracji, należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.


Aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, użyjemy adresu e-mail podanego podczas procesu rejestracji.


Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt. 1 lit. b GDPR, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.


Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Następnie takie dane zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązków retencji.

Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie, możesz także zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.


Jeśli zdecydujesz się zarejestrować poprzez Facebook Connect, zostaniesz automatycznie połączony z platformą Facebook. Tam możesz zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. W rezultacie Twój profil na Facebooku zostanie połączony z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. Ten link daje nam dostęp do danych zarchiwizowanych za pomocą Facebooka. Dane te obejmują przede wszystkim:

 • Facebook name
 • Facebook profile picture
 • Email address provided to Facebook
 • Facebook ID
 • Birthday
 • Gender
 • Country

This information will be used to set up, provide and customise your account.


The registration via Facebook Connect and the affiliated data processing transactions are implemented on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke this consent at any time, which shall affect all future transactions thereafter.


For more information, please consult the Facebook Terms of Use and the Facebook Data Privacy Policies. Use these links to access this information: https://www.facebook.com/about/privacy/ and https://www.facebook.com/legal/terms/.

Registration with Google

Instead of registering directly on our website, you also have the option to register using Google Connect. The provider of this service is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.


If you decide to register via Google Connect, you will be automatically connected to the Google platform. There, you can log in using your username and password. As a result, your Google profile will be linked to our website or our services. This link gives us access to the data you have archived with Google. These data comprise primarily the following:

 • Google name
 • Google profile picture
 • Google cover picture
 • Email address provided to Google
 • Google ID
 • Birthday
 • Gender
 • Country

This information will be used to set up, provide and customise your account.


The registration via Google Connect and the affiliated data processing transactions are implemented on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke this consent at any time, which shall affect all future transactions thereafter.


For more information, please consult the Google Terms of Use and the Google Data Privacy Policies. Use these links to access this information: https://policies.google.com/terms, https://www.google.com/+/policy/pagesterms.html and https://policies.google.com/privacy.

Registration with Twitter

Instead of registering directly on our website, you also have the option to register using Twitter Connect. The provider of this service is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.


If you decide to register via Twitter Connect, you will be automatically connected to the Twitter platform. There, you can log in using your username and password. As a result, your Twitter profile will be linked to our website or our services. This link gives us access to the data you have archived with Twitter. These data comprise primarily the following:

 • Twitter name
 • Twitter profile picture
 • Twitter cover picture
 • Email address provided to Twitter
 • Twitter ID
 • Birthday
 • Gender
 • Country

This information will be used to set up, provide and customise your account.


The registration via Twitter Connect and the affiliated data processing transactions are implemented on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke this consent at any time, which shall affect all future transactions thereafter.


For more information, please consult the Twitter Terms of Use and the Twitter Data Privacy Policies. Use these links to access this information: https://twitter.com/tos and https://twitter.com/privacy.

Registration with GitHub

Instead of registering directly on our website, you also have the option to register using GitHub Connect. The provider of this service is GitHub, Inc, 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, USA.


If you decide to register via GitHub Connect, you will be automatically connected to the GitHub platform. There, you can log in using your username and password. As a result, your GitHub profile will be linked to our website or our services. This link gives us access to the data you have archived with GitHub. These data comprise primarily the following:

 • GitHub name
 • GitHub profile picture
 • GitHub cover picture
 • Email address provided to GitHub
 • GitHub ID
 • Birthday
 • Gender
 • Country

This information will be used to set up, provide and customise your account.


The registration via GitHub Connect and the affiliated data processing transactions are implemented on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke this consent at any time, which shall affect all future transactions thereafter.


For more information, please consult the GitHub Terms of Use and the GitHub Data Privacy Policies. Use these links to access this information: https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/ and https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/.

Processing of data (customer and contract data)

We collect, process and use personal data only to the extent necessary for the establishment, content organization or change of the legal relationship (data inventory). These actions are taken on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, which permits the processing of data for the fulfilment of a contract or pre-contractual actions. We collect, process and use personal data concerning the use of our website (usage data) only to the extent that this is necessary to make it possible for users to utilize the services and to bill for them.


The collected customer data shall be eradicated upon completion of the order or the termination of the business relationship. This shall be without prejudice to any statutory retention mandates.

Data transfer upon closing of contracts for services and digital content

We share personal data with third parties only if this is necessary in conjunction with the handling of the contract; for instance, with the financial institution tasked with the processing of payments.


Any further transfer of data shall not occur or shall only occur if you have expressly consented to the transfer. Any sharing of your data with third parties in the absence of your express consent, for instance for advertising purposes, shall not occur.


The basis for the processing of data is Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, which permits the processing of data for the fulfilment of a contract or for pre-contractual actions.

4. Newsletter

Newsletter data

If you would like to subscribe to the newsletter offered on this website, we will need from you an e-mail address as well as information that allow us to verify that you are the owner of the e-mail address provided and consent to the receipt of the newsletter. No further data shall be collected or shall be collected only on a voluntary basis. We shall use such data only for the sending of the requested information and shall not share such data with any third parties.


The processing of the information entered into the newsletter subscription form shall occur exclusively on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke the consent you have given to the archiving of data, the e-mail address and the use of this information for the sending of the newsletter at any time, for instance by clicking on the "Unsubscribe" link in the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place to date.


The data you archive with us for the purpose of the newsletter subscription shall be archived by us until you unsubscribe from the newsletter. Once you cancel your subscription to the newsletter, the data shall be deleted. This shall not affect data we have been archiving for other purposes.

5. Plug-ins and Tools

YouTube

Our website uses plug-ins of the YouTube platform, which is operated by Google. The website operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.


If you visit a page on our website into which a YouTube plug-in has been integrated, a connection with YouTube’s servers will be established. As a result, the YouTube server will be notified, which of our pages you have visited.


Furthermore, YouTube will be able to place various cookies on your device. With the assistance of these cookies, YouTube will be able to obtain information about our website visitor. Among other things, this information will be used to generate video statistics with the aim of improving the user friendliness of the site and to prevent attempts to commit fraud. These cookies will stay on your device until you delete them.


If you are logged into your YouTube account while you visit our site, you enable YouTube to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You have the option to prevent this by logging out of your YouTube account.


The use of YouTube is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how YouTube handles user data, please consult the YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Our website uses plug-ins of the video portal Vimeo. The provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.


If you visit one of the pages on our website into which a Vimeo plug-in has been integrated, a connection to Vimeo’s servers will be established. As a consequence, the Vimeo server will receive information as to which of our pages you have visited. Moreover, Vimeo will receive your IP address. This will also happen if you are not logged into Vimeo or do not have an account with Vimeo. The information recorded by Vimeo will be transmitted to Vimeo’s server in the United States.


If you are logged into your Vimeo account, you enable Vimeo to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.


The use of Vimeo is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how Vimeo handles user data, please consult the Vimeo Data Privacy Policy under: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

To ensure that fonts used on this website are uniform, this website uses so-called Web Fonts provided by Google. When you access a page on our website, your browser will load the required web fonts into your browser cache to correctly display text and fonts.


To do this, the browser you use will have to establish a connection with Google’s servers. As a result, Google will learn that your IP address was used to access our website. The use of Google Web Fonts is based on our interest in presenting our online content in a uniform and appealing way. According to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


If your browser should not support Web Fonts, a standard font installed on your computer will be used.


For more information on Google Web Fonts, please follow this link: https://developers.google.com/fonts/faq and consult Google’s Data Privacy Declaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Via an API, this website uses the mapping service Google Maps. The provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


To enable the use of the Google Maps features, your IP address must be stored. As a rule, this information is transferred to one of Google’s servers in the United States, where it is archived. The operator of this website has no control over the data transfer.


We use Google Maps to present our online content in an appealing manner and to make the locations disclosed on our website easy to find. This constitutes a legitimate interest as defined in Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.


For more information on the handling of user data, please review Google’s Data Privacy Declaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

We use “Google reCAPTCHA” (hereinafter referred to as “reCAPTCHA”) on our websites. The provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).


The purpose of reCAPTCHA is to determine whether data entered on our websites (e.g. information entered into a contact form) is being provided by a human user or by an automated program. To determine this, reCAPTCHA analyses the behaviour of the website visitors based on a variety of parameters. This analysis is triggered automatically as soon as the website visitor enters the site. For this analysis, reCAPTCHA evaluates a variety of data (e.g. IP address, time the website visitor spent on the site or cursor movements initiated by the user). The data tracked during such analyses are forwarded to Google.


reCAPTCHA analyses run entirely in the background. Website visitors are not alerted that an analysis is underway.


The data is processed on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. It is in the website operators legitimate interest, to protect the operator’s web content against misuse by automated industrial espionage systems and against SPAM.


For more information about Google reCAPTCHA and to review the Data Privacy Declaration of Google, please follow these links: https://policies.google.com/privacy?hl=en and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

SoundCloud

We may have integrated plug-ins of the social network SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Great Britain) into our websites. You will be able to recognise such SoundCloud plug-ins by checking for the SoundCloud logo on the respective pages.


Whenever you visit one of our websites, a direct connection between your browser and the SoundCloud server will be established immediately after the plug-in has been activated. As a result, SoundCloud will be notified that you have used your IP address to visit our site. If you click the “Like” button or the “Share” button while you are logged into your Sound Cloud user account, you can link the content of our websites to your SoundCloud profile and/or share the content. Consequently, SoundCloud will be able to allocate the visit to our website to your user account. We emphasize that we as the provider of the websites do not have any knowledge of the data transferred and the use of this data by SoundCloud.


We use SoundCloud on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in attaining the highest level of visibility on social media.


For more information about this, please consult SoundCloud’s Data Privacy Declaration at: https://soundcloud.com/pages/privacy.


If you prefer not to have your visit to our websites allocated to your SoundCloud user account by SoundCloud, please log out of your SoundCloud user account before you activate content of the SoundCloud plug-in.

Veoh

Our website uses plug-ins of the video portal Veoh. The provider is FC2, 4730 South Fort Apache Road, Suite 300, Las Vegas, NV 89147, USA.


If you visit one of the pages on our website into which a Veoh plug-in has been integrated, a connection to Veoh’s servers will be established. As a consequence, the Veoh server will receive information as to which of our pages you have visited. Moreover, Veoh will receive your IP address. This will also happen if you are not logged into Veoh or do not have an account with Veoh. The information recorded by Veoh will be transmitted to Veoh’s server in the United States.


If you are logged into your Veoh account, you enable Veoh to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You can prevent this by logging out of your Veoh account.


The use of Veoh is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how Veoh handles user data, please consult the Veoh Data Privacy Policy under: https://www.veoh.com/corporate/privacypolicy.

Dailymotion

Our website uses plug-ins of the video portal Dailymotion. The provider is Dailymotion, 140 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, France.


If you visit one of the pages on our website into which a Dailymotion plug-in has been integrated, a connection to Dailymotion’s servers will be established. As a consequence, the Dailymotion server will receive information as to which of our pages you have visited. Moreover, Dailymotion will receive your IP address. This will also happen if you are not logged into Dailymotion or do not have an account with Dailymotion.


If you are logged into your Dailymotion account, you enable Dailymotion to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You can prevent this by logging out of your Dailymotion account.


The use of Dailymotion is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how Dailymotion handles user data, please consult the Dailymotion Data Privacy Policy under: https://www.dailymotion.com/legal/privacy.

GitHub

Our website uses plug-ins of the portal GitHub. The provider is GitHub, Inc, 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, USA.


If you visit one of the pages on our website into which a GitHub plug-in has been integrated, a connection to GitHub’s servers will be established. As a consequence, the GitHub server will receive information as to which of our pages you have visited. Moreover, GitHub will receive your IP address. This will also happen if you are not logged into GitHub or do not have an account with GitHub. The information recorded by GitHub will be transmitted to GitHub’s server in the United States.


If you are logged into your GitHub account, you enable GitHub to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You can prevent this by logging out of your GitHub account.


The use of GitHub is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how GitHub handles user data, please consult the GitHub Data Privacy Policy under: https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/.

Spotify

Our website uses plug-ins provided by Spotify. The provider is Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Sweden.


If you visit one of our pages featuring a Spotify plugin, a connection to the Spotify servers is established. Here the Spotify server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Spotify will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Spotify when you visit our website or do not have a Spotify account.


If you are logged in to your Spotify account, Spotify allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Spotify account.


The use of Spotify is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how to handle user data, please refer to the Spotify Privacy Policy at https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Instagram

Our website uses plug-ins provided by Instagram. The provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.


If you visit one of our pages featuring a Instagram plugin, a connection to the Instagram servers is established. Here the Instagram server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Instagram will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Instagram when you visit our website or do not have a Instagram account. The information is transmitted to a Instagram server in the US, where it is stored.


If you are logged in to your Instagram account, Instagram allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Instagram account.


The use of Instagram is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how to handle user data, please refer to the Instagram Privacy Policy at https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Imgur

Our website uses plug-ins provided by Imgur. The provider is Imgur, Inc., 415 Jackson Street, 2nd Floor, Suite 200, San Francisco, CA 94111, USA.


If you visit one of our pages featuring a Imgur plugin, a connection to the Imgur servers is established. Here the Imgur server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Imgur will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Imgur when you visit our website or do not have a Imgur account. The information is transmitted to a Imgur server in the US, where it is stored.


If you are logged in to your Imgur account, Imgur allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Imgur account.


The use of Imgur is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how to handle user data, please refer to the Imgur Privacy Policy at https://imgur.com/privacy.

Twitch

Our website uses plug-ins provided by Twitch. The provider is Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, 6th Floor, San Francisco, CA 94104, USA.


If you visit one of our pages featuring a Twitch plugin, a connection to the Twitch servers is established. Here the Twitch server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Twitch will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Twitch when you visit our website or do not have a Twitch account. The information is transmitted to a Twitch server in the US, where it is stored.


If you are logged in to your Twitch account, Twitch allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your Twitch account.


The use of Twitch is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, this is a legitimate interest.


For more information on how to handle user data, please refer to the Twitch Privacy Policy at https://www.twitch.tv/p/legal/privacy-policy/.

6. Payment service providers

PayPal

Among other options, we offer payment via PayPal on our website. The provider of this payment processing service is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hereinafter referred to as “PayPal”).


If you choose payment via PayPal, we will share the payment information you enter with PayPal.


The legal basis for the sharing of your data with PayPal is Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR (consent) as well as Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR (processing for the fulfilment of a contract). You have the option to at any time revoke your consent to the processing of your data. Such a revocation shall not have any impact on the effectiveness of data processing transactions that occurred in the past.